ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Snickers – stretni sa s Ronaldom“

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Snickers – stretni sa s Ronaldom“ (ďalej len „súťaž“) konanej v Slovenskej republike. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

Organizátorom súťaže je:

PROMOANGEL s.r.o.

so sídlom: Praha 4 – Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 29024463

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160789

(ďalej len „organizátor“ či „organizátor súťaže“)

Zadávateľom súťaže je: 

Mars SR, kom. spol.

so sídlom:  Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 342 175

spoločnosť zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 133/B

(ďalej len „zadávateľ“ alebo „zadávateľ súťaže“)

Technickým správcom súťaže je:

2FRESH s.r.o.

so sídlom: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praha 3, PSČ: 130 00, Česká republika

IČO: 27442195

spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 113067

(ďalej len „technický správca“ či „technický správca súťaže“)

 1. Termín a miesto konania súťaže
 1. Súťaž bude prebiehať v termíne od 23. 4. 2018 00:00:00 hod. do 17. 6. 2018 23:59:59 hod. vrátane na území Slovenskej republiky (ďalej len „obdobie konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).
 2. Súťaž je v čase svojho konania na účely vyhodnotenia výhercov vedľajších výhier rozdelená do 8 samostatne vyhodnocovaných súťažných kôl. Súťažným kolom je vždy sedem po sebe idúcich dní v období konania súťaže (tak ako je vymedzené nižšie) od pondelka 00:00:00 hod. do nedele 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „súťažné kolo“ alebo spoločne ako „súťažné kolá“), konkrétne:
 1. kolo: 23. 4. 2018 – 29. 4. 2018
 2. kolo: 30. 4. 2018 – 6. 5. 2018
 3. kolo: 7. 5. 2018 – 13. 5. 2018
 4. kolo: 14. 5. 2018 – 20. 5. 2018
 5. kolo: 21. 5. 2018 – 27. 5. 2018
 6. kolo: 28. 5. 2018 – 3. 6. 2018
 7. kolo: 4. 6. 2018 – 10. 6. 2018
 8. kolo: 11. 6. 2018 – 17. 6. 2018

Zapojiť sa do súťaže je možné iba počas súťažných kôl.

 1.  Účastníci súťaže
 1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba - spotrebiteľ, plne spôsobilý na právne úkony, starší ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujemca“). Účastníkom súťaže sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcej vete (a nie je zo súťaže vylúčená podľa ods. 2 nižšie), ktorá sa v období a mieste konania súťaže platne registruje do súťaže, tak ako je stanovené ďalej v týchto pravidlách (ďalej len „účastník“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi, zadávateľovi, technickému správcovi alebo spolupracujúcim spoločnostiam alebo podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 3.    Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti na tejto súťaži, bude táto zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 1. Súťažný výrobok
 1. Súťaž sa vzťahuje na nižšie vymedzené výrobky zadávateľa súťaže predávané v období a mieste konania súťaže: tyčinka Snickers 50 g v súťažnom obale, Snickers Kingsize 75 g a Snickers 4-pack v súťažnom obale (ďalej tiež súhrnne ako „súťažný výrobok“).
 2. tyčinka Snickers 50 g v súťažnom obale a Snickers Kingsize 75 g obsahuje 1 súťažný kód umiestnený na vnútornej strane obalu. Snickers 4-pack v súťažnom obale obsahuje 1 súťažný kód umiestnený na vnútornej strane obalu tohto multipacku, na vnútornej strane obalu jednotlivých tyčiniek už žiadne súťažné kódy nie sú a ani jednotlivé tyčinky nemajú súťažný obal. Teda každý jednotlivý súťažný výrobok obsahuje 1 súťažný kód (ďalej len „súťažný kód“).
 1. Mechanika súťaže
 1. Záujemca sa zapojí do súťaže tým spôsobom, že:
 1. v období a mieste konania súťaže kúpi aspoň 1 ks súťažného výrobku obsahujúceho súťažný kód (nákup 1 ks súťažného výrobku ďalej len „súťažný nákup“). Záujemca je povinný si uschovať všetky obaly od súťažných výrobkov s unikátnymi súťažnými kódmi – ich predloženie je jednou z podmienok vzniku a preukázania nároku na výhru v súťaži.
 2. následne, opäť v období konania súťaže, záujemca navštívi súťažné webové stránky www.snickers.sk/sutaz (ďalej len „súťažný web“), kde v súťažnej aplikácii do registračného formulára (ďalej len „súťažný formulár“) celkom a pravdivo zadá nižšie uvedené údaje:  
 • svoje meno a priezvisko,
 • adresu na území Slovenskej republiky,
 • platnú e-mailovú adresu,
 • heslo pre prístup k osobnému profilu (pozrite nižšie),

potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto súťaže, že je starší ako 18 rokov, udelí súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. IX. týchto pravidiel, udelí licenciu k súťažnému dielu v rozsahu stanovenom týmito pravidlami (podľa čl. VIII. pravidiel), a súťažný formulár pomocou funkčnosti súťažného formulára odošle technickému správcovi súťaže.

 1. Po doručení celkom a pravdivo vyplneného súťažného formulára technickému správcovi súťaže bude záujemcovi vytvorený tzv. osobný profil (ďalej a vyššie len „osobný profil“), pomocou ktorého bude do súťaže vkladať svoje súťažné vstupy (pozrite nižšie). V súvislosti so vytvorením osobného profilu bude záujemcovi na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári zaslaný e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie do súťaže. Okamihom kliknutia na uvedený odkaz je záujemca registrovaný do súťaže a stáva sa súťažiacim (ďalej len „súťažná registrácia“).

Každý súťažiaci je oprávnený urobiť v období konania súťaže iba jednu súťažnú registráciu. Opakovanú registráciu toho istého súťažiaceho (uvedenie rovnakých údajov) nebude technicky možné urobiť s tým, že prípadný/-é pokus/y o opakovanú registráciu môže zadávateľ aj organizátor vyhodnotiť ako konanie v rozpore s pravidlami súťaže a je oprávnený príslušného súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Teda v období konania súťaže môže mať každý jednotlivý súťažiaci založený (a používať) iba jeden súťažný profil.

Po vykonaní úspešnej súťažnej registrácie sa súťažiaci môže prostredníctvom svojej e-mailovej adresy a svojho hesla prihlásiť do osobného profilu, kde môže pomocou funkčnosti tohto osobného profilu odosielať do súťaže v období jej konania svoje súťažné vstupy. Súťažným vstupom sa na účely tejto súťaže rozumie technickému správcovi doručený formulár, v ktorom bude uvedený unikátny súťažný kód (ďalej tiež „súťažný vstup“).

 1. Po prihlásení do osobného profilu môže súťažiaci zaslať technickému správcovi súťaže svoj súťažný vstup obsahujúci unikátny súťažný kód. Každý jednotlivý súťažný kód je možné v súťaži použiť len raz s tým, že z hľadiska zaradenia do vyhodnotenia súťaže sa bude prihliadať iba na prvé odoslanie súťažného kódu (resp. súťažného vstupu). Po odoslaní je konkrétny súťažný kód zneplatnený (pre ďalšiu účasť v súťaži).

 1. V prípade, že súťažiaci odošle do súťaže súťažný vstup s platným súťažným kódom, vstúpi do súťažného futbalového kvízu. Futbalový kvíz obsahuje 9 súťažných vedomostných otázok s futbalovou tematikou (ďalej len „súťažné otázky“) s tým, že súťažiaci volí vždy odpoveď z troch možností /a), b), c)/, keď len jedna odpoveď je správna. Na zodpovedanie každej otázky má súťažiaci 20 sekúnd s tým, že ak v uvedenom intervale súťažiaci nevyberie žiadnu z ponúkaných odpovedí, má to rovnaké účinky, ako by príslušnú súťažnú otázku nezodpovedal správne, a zobrazí sa otázka nasledujúca. Správnu odpoveď na každú súťažnú otázku určuje výhradne zadávateľ súťaže.

 1. Ak súťažiaci zodpovie správne aspoň 6 súťažných otázok (ďalej aj ako „úspešná kvalifikácia“), je jednak zaradený do žrebovania výhercov vedľajších výhier pre príslušné súťažné kolo, jednak získava možnosť zúčastniť sa na časti súťaže o hlavnú výhru. Naopak, v prípade, keď súťažiaci správne nezodpovie potrebný počet súťažných otázok správne, musí sa na súťaži, pokiaľ chce ďalej súťažiť o výhry, zúčastniť znovu s novým súťažným nákupom.

 1. Ak sa súťažiaci kvalifikuje úspešne podľa predchádzajúceho odseku, bude ihneď funkčnosťou aplikácie na súťažnom webu informovaný o skutočnosti, že sa môže zúčastniť na časti súťaže o hlavnú výhru, a bude opýtaný, či sa chce do tejto časti zapojiť ihneď (voľba „teraz“), alebo kedykoľvek neskôr (voľba „neskôr“) v období konania súťaže. V prípade voľby „neskôr“ sa môže do časti súťaže o hlavnú výhru súťažiaci zapojiť kedykoľvek v období konania súťaž po prihlásení do osobného profilu.

 1. Súťažiaci sa do časti súťaže o hlavnú výhru zapojí tak, že za podmienok ďalej stanovených týmito pravidlami vytvorí motivačný list – autorské dielo na tému: Prečo práve ty by si si zaslúžil vyhrať zájazd do Brazílie a stretnúť sa s Ronaldom? (ďalej len „motivačný list“, „dielo“ alebo „súťažné dielo“), tzn. konkrétne ho vpíše do príslušného okna na súťažnom webe, a potom (v období konania súťaže) ho odošle technickému správcovi súťaže.

Takto zaslané súťažné dielo môže byť zverejnené na súťažnom webe www.snickers.sk/sutaz  a ďalej môže byť zverejnené na oficiálnej facebookovej stránke Snickers alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, v rozsahu stanovenom týmito pravidlami, s čím súťažiaci zaslaním súťažného diela do súťaže vyslovuje svoj súhlas (pozrite čl. VIII. Pravidiel).

Súťažné dielo zaslané súťažiacim do súťaže musí najmä spĺňať nasledujúce technické náležitosti:

 1. Súťažné dielo musí zodpovedať téme uvedenej v zadaní,
 2. Súťažné dielo smie byť zaslané iba vo formáte v rozsahu 500 znakov vr. medzier a byť spísané výhradne v slovenskom jazyku.

Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené iba súťažné diela spĺňajúce podmienky stanovené týmito pravidlami, a to okamihom ich doručenia technickému správcovi súťaže. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela (popr. z nej budú vyradené) nespĺňajúce podmienky súťaže, tak ako je podrobne opísané v čl. VII. pravidiel.

 1. Každý účastník súťaže sa na súťaži môže zúčastniť opakovane, a to vždy s novým súťažným nákupom, resp. novým, v súťaži doposiaľ nepoužitým, súťažným kódom.

 1. Na účely tejto súťaže sa za autora súťažného diela bez ďalšieho považuje súťažiaci, ktorý toto súťažné dielo do súťaže odoslal, tzn. súťažiaci, ktorého meno a priezvisko, adresa a e-mailová adresa boli uvedené v rámci registrácie do súťaže.

 1. Vyhodnotenie súťaže
 1. Súťaž je vyhodnocovaná jednak separátne pre každé jednotlivé súťažné kolo (v ktorom sa udeľujú vedľajšie výhry), jednak celkovo po skončení obdobia svojho konania (časť súťaže o hlavnú výhru).
 2. Vyhodnotenie:
 1. Vyhodnotenie súťažného kola (časť súťaže o vedľajšie výhry): Po skončení každého súťažného kola bude technickým správcom (popr. organizátorom) vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry. Žrebovanie bude vždy zo všetkých platných súťažných vstupov, ktoré budú do súťaže doručené v rámci tohto súťažného kola, na základe ktorých sa ich vlastníci (súťažiaci) úspešne kvalifikovali. Výhercami konkrétneho súťažného kola sa tak stane 5 súťažiacich, ktorí celkom splnia podmienky uvedené v týchto pravidlách, ktorých do príslušného súťažného kola doručený platný súťažný vstup, na základe ktorého sa tento súťažiaci úspešne kvalifikoval, bude v rámci vyhodnotenia súťažného kola vyžrebovaný. Žrebovanie sa uskutoční vždy do 3 dní od skončení príslušného súťažného kola a bude o ňom vyhotovený písomný protokol. Konkrétny súťažný vstup bude do vyhodnotenia súťaže zaradený vždy iba v jednom súťažnom kole a nie je možné ho nijako presúvať.
 2. Vyhodnotenie časti súťaže o hlavnú výhru: Výhercom hlavnej výhry sa stane súťažiaci, ktorý (a jeho dielo tiež) celkom splní všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách, ktorého súťažné dielo bude porotou zloženou zo zadávateľa, organizátora a technického správcu vybrané (na základe ďalej uvedených kritérií), ako víťazné. Kritériami rozhodovania poroty bude najmä: dodržanie témy súťaže, kreativita a originalita v poňatí témy, vtip, a kvalita spracovania diela. O vyhodnotení poroty bude vyhotovený písomný protokol. Vyhodnotenie časti súťaže o hlavnú výhru sa uskutoční do 20 dní od skončenia súťaže.

 1. Výhry v súťaži a ich odovzdanie        
 1. V súťaži sa rozdeľuje celkovo 40 ks vedľajších výhier a 1 výhra hlavná
 2. Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry:
 1. futbalová lopta Adidas Telstar – WORLD CUP REPLIQUE X a futbalová  taška Adidas TIRO TB BC M v celkovej hodnote 65,-EUR/1 set
 • do súťaže je vložených 40 ks vedľajšej výhry (5 ks do každého súťažného kola)
 • každý jednotlivý súťažiaci môže v celej súťaži získať max. 1 ks vedľajšej výhry.

(ďalej tiež ako „vedľajšia výhra“)

 1. zájazd do Brazílie pre 3 osoby s futbalovým programom a stretnutím s legendárnym Ronaldom v hodnote, ktorá nepresiahne 12 000 EUR

Hlavná výhra tak obsahuje najmä:

 • letenky vr. spiatočnej pre 3 osoby
 • ubytovanie v 5* hoteli Windsor Barra v Rio de Janero pre 3 osoby so stravou
 • veľký event na futbalovom štadióne
 • stretnutie s legendárnym futbalistom Ronaldom (celým menom Ronaldo Luís Nazário de Lima) vr. spoločnej večere
 • Zájazd sa uskutoční v dňoch 6.10 – 10.10.2018 s odletom 1 deň pred uvedeným termínom zájazdu a návratom 1 deň po uvedenom termínu zájazdu.

(ďalej tiež ako „hlavná výhra“)

Výherca nesie plnú zodpovednosť za výber a konanie osôb, ktoré s ním budú čerpať výhru (pri čerpaní tejto výhry) v prípade, že sú tieto osoby mladšie ako 18 rokov.  Výherca si je vedomý obsahu výhry a pri výbere osôb, ktoré s ním budú výhru čerpať, je povinný zohľadniť zdravotný stav týchto osôb.

Termín výhry, t. j. zájazdu, ktorý bude výhercovi oznámený, je pevne stanovený a nie je možné ho meniť zo strany výhercu. Termín zájazdu môže byť zadávateľom pozmenený v prípadoch tzv. vyššej moci.

Účastníkom zájazdu sa tak môžu stať aj osoby mladšie ako 18 rokov, s ktorých účasťou na čerpaní výhry vyslovili ich zákonní zástupcovia svoj predchádzajúci písomný súhlas.  

Výherca sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky účasti na zájazde a pokyny organizátora, zadávateľa alebo nimi určených osôb v súvislosti so zájazdom či jeho realizáciou. Súčasne výherca berie na vedomie, že v prípade nedodržania pokynov môže byť realizácia zájazdu bez ďalšieho ukončená, resp. on a jeho sprievod môžu byť z (ďalšej) realizácie vylúčení.

(vedľajšia a hlavná výhra ďalej súhrnne aj ako „výhra“ alebo „výhry“)

 1. V prípade, že sa do súťaže nezapojí v období jej konania (alebo v jednotlivých súťažných kolách) dostatočný počet súťažiacich, popr. dostatočný počet súťažiacich, ktorí a/alebo ktorých súťažné vstupy a diela by splnili všetky podmienky tejto súťaže, tak výhry, ktoré nebude z tohto, popr. iného dôvodu (v súlade s týmito pravidlami a právnymi predpismi) možné udeliť, sa neodovzdajú a prepadajú zadávateľovi súťaže, ktorý jediný je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

 1. Vyžrebovaní účastníci (a porotou určený súťažiaci, ktorý vytvoril porotou vybraný motivačný list) budú o svojej výhre informovaní na e-mailovej adrese, ktorú uviedli pri registrácii do súťaže, a to do 4 dní od po príslušného vyhodnotenia súťaže (ďalej len „výherná správa“). Na uvedenú výhernú správu je účastník povinný odpovedať do 5 pracovných dní odo dňa jej odoslania technickým správcom súťaže. Súčasťou odpovede na výhernú správu musí byť uvedenie mena, priezviska a adresy (na overenie údajov zo súťažného formulára) a sken/fotografiu obalu súťažného výrobku obsahujúci čitateľný súťažný kód, ktorý bol súčasťou vstupu súťažiaceho, na základe ktorého bol tento vyžrebovaný/bol vytvorený porotou vybraný motivačný list. V prípade pochybností o pravosti obalu súťažného výrobku je zadávateľ (a to aj prostredníctvom organizátora alebo technického správcu) oprávnený si vyžiadať od príslušného súťažiaceho originál súťažného obalu s unikátnym súťažným kódom a súťažiaci je povinný ho zadávateľovi (popr. organizátorovi alebo technickému správcovi) doručiť na ním určenú adresu a v ním určenej lehote. Ak tento účastník nedoručí na oznámenú e-mailovú adresu odpoveď na výhernú správu vo vyššie uvedenom termíne, popr. bez skenu/fotografie obalu súťažného výrobku s čitateľným súťažným kódom alebo požadovaných údajov, údaje v nej uvedené nebudú úplné alebo zodpovedať údajom uvedeným v registračnom formulári (a zmena nebude hodnoverne odôvodnená) alebo súťažnom vstupe, popr. nedoručí v lehote originál príslušného obalu súťažného výrobku, súťažiaci bude zo súťaže vylúčený, nestane sa výhercom v súťaži (nárok na výhru mu nevzniká), a tá prepadá zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití (zadávateľ je však oprávnený, v prípade nízkej intenzity porušenia a rýchlej nápravy, účastníka zo súťaže nevylúčiť).

 

 1. Vedľajšie výhry budú odoslané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v registračnom formulári, ev. odpovedi na výhernú správu. Výhry budú výhercom odoslané najneskôr do 30 dní od kontroly splnenia podmienok súťaže podľa predchádzajúceho odseku s kladným výsledkom. V prípade požiadavky zadávateľa (alebo ním určeného subjektu) na zaslanie originálu príslušného obalu súťažného výrobku môže byť lehota rozoslania výhier (ak vznikne na ne nárok) primerane posunutá. Záujemca účasťou na súťaži výslovne súhlasí s tým, že v prípade, že sa stane výhercom vedľajšej výhry, bude jeho meno a mesto zverejnené na súťažnom webe.

 

 1. O detailoch odovzdaní výhry hlavnej, ako aj jej čerpaní, bude účastník informovaný v rámci výhernej správy, popr. nadväzujúcej korešpondencii (po kontrole splnenia podmienok súťaže podľa predchádzajúceho odseku s kladným výsledkom). Hlavná výhra bude odovzdaná výhradne oproti podpisu odovzdávacieho protokolu (pod sankciou vylúčenia zo súťaže) výhercom.
 2. Organizátor, technický správca ani zadávateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za doručenie výher, za ich poškodenie, omeškanie alebo stratu počas prepravy.
 1. Súťažné dielo
 1. Súťažné dielo nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.

 1. Súťažné dielo musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích osôb.

 1. Do súťaže nebudú zaradené súťažné diela, ktoré nebudú, hoci len okrajovo alebo čiastočne, spĺňať stanovené podmienky súťaže alebo ktoré odoslali osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži. Zadávateľ (popr. ním určená osoba) má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo organizátorovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti alebo ktorého šírenie by bolo v rozpore so záujmami organizátora alebo zadávateľa.

Do súťaže nebudú zaradené alebo z nej budú vyradené najmä súťažné diela, ktoré:

 • nezodpovedajú téme uvedenej v zadaní;
 • doručené do súťaže mimo obdobia konania súťaže;
 • opisujú súťažiaceho v nebezpečných situáciách;
 • nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami;
 • nevytvoril súťažiaci;
 • nabádajú na vystavovanie sa nebezpečným situáciám;
 • odporujú dobrým mravom;
 • opisujú činnosti akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie, inak nezodpovedajú podmienkam súťaže a týmto pravidlám;
 • akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo ohrozujú všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho súžitia alebo sú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • obsahujú náboženský alebo politický podtext;
 • majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;
 • zmieňujú alebo obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom zadávateľa súťaže.

 1. Súťažiaci sa zaslaním súťažného diela zaväzuje kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti zadávateľa preukázať: písomným čestným vyhlásením, že autorské dielo ním zaradené do súťaže vytvoril osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na ich použitie všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu; písomným výslovným súhlasom osoby alebo všetkých osôb uvedených v súťažnom diele súťažiacim zaradeným do súťaže, že súhlasí so zaznamenaním svojej osoby, mena a pod. v tomto autorskom diele, so zaradením tohto autorského diela do tejto súťaže a že súhlasí so zverejnením súťažného diela v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto pravidiel. V prípade, že súťažiaci toto nesplní, je zadávateľ, príp. organizátor s predchádzajúcim súhlasom zadávateľa súťaže oprávnený súťažiaceho a jeho súťažné dielo bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže.

 1. Zadávateľ (a to aj prostredníctvom organizátora alebo technického správcu) súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia súťažných diel.

 1. Licenčné oprávnenie
 1. Zaslaním súťažného diela do súťaže súťažiaci udeľuje zadávateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas s tým, že zadávateľ je oprávnený súťažné dielo používať na všetky spôsoby použitia v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. (ďalej len „autorský zákon“), najmä na zverejnenie na oficiálnej FB stránke Snickers, súťažnom webe alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch, a na reklamné, propagačné a marketingové účely zadávateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách, a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstvový) na obdobie trvania majetkových práv autora k dielu v zmysle autorského zákona. Zadávateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť súťažné diela na svoje potreby v súlade s autorským zákonom v platnom a účinnom znení. Ak je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie so súťažným dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas súťažiaceho, predpokladá sa, že bol tento súhlas výslovne udelený odoslaním súťažného diela do súťaže. Zadávateľ je oprávnený licenciu postúpiť (popr. udeliť sublicenciu) tretím osobám, a to ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia, s čím súťažiaci odoslaním súťažného diela do súťaže súhlasí. Súťažiaci účasťou na súťaži a odoslaním súťažného diela do súťaže výslovne vyhlasuje, že je ako autor súťažného diela oprávnený uvedené súhlasy udeliť. V prípade, že sa počas súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak uvedeného, zodpovedá súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody alebo ujmy vzniknuté v tejto súvislosti zadávateľovi a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť, resp. ujmy odčiniť. Uvedené najmä znamená, že ak by napr. v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla zadávateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda alebo ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie alebo uložením pokuty) alebo náklady, je súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť, resp. odčiniť, a zároveň mu zaniká právo na príslušné výhry.

 1. Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci svojou účasťou v súťaži najmä potvrdzuje, že súťažné dielo do súťaže zaslané je jeho pôvodným výtvorom, t. j. nejde o zneužitie akýchkoľvek autorských diel alebo práv duševného vlastníctva. Súťažiaci tiež vyhlasuje, že použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t. j. napr. práva osôb zmienených v súťažnom diele (t. j. práva osobnostné), práva vlastníkov vecí alebo ochranných známok uvedených v súťažných dielach atď. Všetky potrebné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí súťažiaci vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, že vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
 1. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy

 1. Účasťou v tejto súťaži záujemca udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účel realizácie súťaže podľa týchto pravidiel, t. j. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany zadávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mail, heslo a súťažné dielo.
 2. Osobné údaje budú použité na účel vedenia súťaže zahŕňajúci organizáciu a vyhodnotenie súťaže, kontrolu súťaže a odovzdanie výhier.
 3. Záujemca navyše môže udeliť súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účely zasielania informácií a vykonávania priameho marketingu na propagáciu zadávateľa. Tento účel zahŕňa zaradenie osobných údajov záujemcu do databázy pre priamy marketing, zasielanie vybraných obchodných oznamov s ponukou tovaru a služieb zadávateľa, a to všetkými prostriedkami vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách; vykonávania interného hodnotenia súťaže a vykonávania priameho marketingu a vykonávania profilovania pre výber relevantných obchodných oznamov.
 4. Právnym základom spracúvania je súhlas. Ak je súhlas odvolaný, bude spracovávaný iba obmedzený rozsah údajov v obmedzenom čase troch rokov na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej kontroly zo strany orgánu dozoru, obrany proti tvrdeným nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu zadávateľa, dlhšie iba u výhercov, pokiaľ to ukladá osobitný právny predpis.
 5. Obdobie spracúvania na účel vedenia súťaže je obdobie trvania súťaže (až do odovzdania výhier), resp. do odvolania súhlasu. Odvolaním súhlasu sa končí účasť záujemcu na súťaži a stráca nárok na výhru. Obdobie spracúvania na účel zasielania informácií a vykonávania priameho marketingu je čas neurčitý, t. j. do odvolania súhlasu.
 6. Spôsob vykonávaného spracúvania je elektronický, ručný a čiastočne automatizovaný.
 7. Údaje poskytnuté záujemcom môžu okrem organizátora a technického správcu spracúvať ako sprostredkovateľ marketingové spoločnosti poverené zadávateľom súťaže, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie súťaží, ako aj doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európskej únie.
 8. Záujemca (resp. súťažiaci) môže kedykoľvek súhlas odvolať voľbou „zrušiť účet“ priamo vo svojom osobnom profile. Záujemca (resp. súťažiaci) môže uplatniť aj ostatné práva záujemcu/súťažiaceho a v prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na zadávateľa na jeho adrese alebo na e-maile info@snickers.sk Na tomto e-maile môže záujemca/súťažiaci podať zadávateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, na ktorý môže súťažiaci podať sťažnosť.
 9. Záujemca svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že zadávateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezodplatne meno, začiatočné písmeno priezviska a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb zadávateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy záujemcov/súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na obdobie, ktoré uplynie dovŕšením 5 rokov od ukončenia súťaže.
 10. Záujemca (resp. súťažiaci) berie na vedomie, že má práva podľa príslušnej právnej úpravy § 15, 28 a súv. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracovanie je transparentné, že má právo na informácie a prístup k osobným údajom a právo na opravu svojich osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenie spracovania, výmaz a ich likvidáciu. Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, t.j. od 25. 5. 2018 bude mať záujemca  (resp. súťažiaci) práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má r záujemca  (resp. súťažiaci) rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Záujemca (resp. súťažiaci) má právo na námietky proti spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme. Záujemca (resp. súťažiaci) nebude predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho významne dotýka.

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Výmena výhier alebo vyplatenie peňažitého plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti na súťaži alebo výhier právnou cestou, nie je možná.
 2. Zadávateľ si vyhradzuje právo ponechať si bez náhrady zaslané súťažné diela alebo ich bez náhrady podľa vlastného uváženia zlikvidovať.

 1. Organizátor, technický správca ani zadávateľ nezodpovedajú za žiadne škody a/alebo ujmy spôsobené účasťou na súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora ani zadávateľa súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.  
 2. Organizátor, technický správca ani zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 3. Účasťou na súťaži prejavuje každý záujemca svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 4. Zadávateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne, vo forme číslovaných dodatkov a zverejnené na www.snickers.sk/sutaz.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Zadávateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier, a to najmä v prípade, že mu výhry nebudú ich dodávateľom poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
 6. Zadávateľ (popr. ním určená osoba) si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vr. posúdenia súťažných diel. Iba zadávateľ (popr. ním určená osoba) je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí účastníkov súťaže, a teda aj o výhrach v súťaži.
 7. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že zadávateľ, technický správca alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného, nekalého alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmito pravidlami zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania.

 1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok súťaže  má bremeno tvrdenia aj bremeno dôkazné na záujemcovi/súťažiacom.

 1. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

 1. Súťažiaci berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb ako aj odvodu na zdravotné poistenie.

 1. Úplné pravidlá súťaže budú počas súťaže uverejnené na internetových stránkach www.snickers.sk/sutaz.

 

V Prahe dňa 20. apríla 2018